Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ครั้งที่ 3/2564

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

9 เมษายน 2564 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบ Video Conference โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 9 ประเภท/หน่วยงาน ได้แก่ 1) ข้าราชการพลเรือน 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 4) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 5) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 6) ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 7) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 8) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ 9) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

prachumk.m.cch_._364_210408_0.jpg
prachumk.m.cch_._364_210408_3.jpg
prachumk.m.cch_._364_210408_13.jpg
prachumk.m.cch_._364_210408_12.jpg
prachum_k_2.m.cch_._khrangthii_364_wanthii_5_em.y._64_210408.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content