Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม

การเข้าชม

5

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

10 มิถุนายน 2564 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๒/ว ๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม 


(ภาพสรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม)
ท่านสามารถอ่านหนังสือฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง

แชร์หน้านี้:

Skip to content