Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

2 กันยายน 2564 เวลา 00:00 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
❱ สำเนาหนังสือการรับสมัคร นร.1013.1/165 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14
❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
❱ ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร

ระบบลงทะเบียน (ส.นบส.)

แชร์หน้านี้:

Skip to content