Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานจริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

1 ตุลาคม 2564 เวลา 00:00 น.

             ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดการสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการและจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ยังผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ตามแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

             การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมทั้งในส่วนกลางและจังหวัด โดยกำหนดจัดขึ้น จำนวน ๒ วัน ดังนี้ วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการเสวนา หัวข้อ “บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน” โดยได้เรียนเชิญ นายนพดล เฮงเจริญ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ. และประธาน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม นายสีมา สีมานันท์ รองประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ) อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริธรรม และนายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารราชการแผ่นดินและด้านจริยธรรม ร่วมการเสวนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความเข้าใจในบทบาทภารกิจการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมภาครัฐและในราชการพลเรือน รวมทั้งจะได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นแนวทางและประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานจริยธรรมของส่วนราชการต่อไป

              นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายหัวข้อ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COI)” ให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดเป้าหมายให้มีการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติพร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับความร่วมมือจากนายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

               และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม  แนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม และการใช้งานระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

               การจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) และถ่ายทอดสดทาง YouTube สามารถรับชมการสัมมนาฯ ย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่อง สำนักงาน ก.พ. https://youtube.com/user/ictOCSC

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสัมมนา

ดาวน์โหลด powerpoint ประกอบการบรรยาย

s_42999817.jpg
s_42999824.jpg
s_42999813.jpg
s_42999831.jpg
ppch.png
ppch2.png
s_42999825.jpg
s_42999816.jpg
s_42999818.jpg
s_42999823.jpg
phchch.png
thiimchiiaecchng.png
phiihnuy.png
eprm.png
ruupphaaph1.png
ruupphaaph2.png
ruupphaaph3.png

แชร์หน้านี้:

Skip to content