Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00:00 น.

     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. จัดการสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการและจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ยังผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ตามแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือน      วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม  แนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม และการใช้งานระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์ การจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) และถ่ายทอดสดทาง YouTube สำนักงาน ก.พ. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) จำนวน ๒๗๐ คน และรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube สำนักงาน ก.พ. จำนวน ๒๗๖ คน  และในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) จำนวน ๒๖๐ คน และรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube สำนักงาน ก.พ. จำนวน ๒๓๐ คน

khaaw-01-2.png

แชร์หน้านี้:

Skip to content