Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำประมวลจริยธรรม

การเข้าชม

5

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00:00 น.

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสตูดิโอ ๑ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม จำนวน ๓๕ องค์กร ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ นร (กมจ) ๑๐๑๙/ ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมถึงเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำประมวลจริยธรรม     โดยในช่วงเช้า เลขาธิการ ก.พ. (นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์) ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และเปิดการสัมมนาฯ จากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม และการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ” โดยนายสีมา สีมานันท์ รองประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) และประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม และนางเมธินี เทพมณี กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) และประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีประเด็นสำคัญของการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์ ประกอบด้วย · กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม และการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ และกลยุทธ์ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลมาตรฐานทางจริยธรรม และการสร้างนวัตกรรม · การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากร (Infrastructure) ในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม · แนวทางหรือนวัตกรรมการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม และการกำกับ ติดตาม และประเมินผลด้านจริยธรรมให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม      ต่อจากนั้น นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ได้ชี้แจง แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือคณะกรรมการมาตรฐาน ทางจริยธรรม ที่ นร (กมจ) ๑๐๑๙/ ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และติดตามความก้าวหน้า ของการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม     และในช่วงบ่าย เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ และสำนักงาน ป.ป.ช.โดยนายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้บรรยายในหัวข้อ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COI)” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๕ (๔) ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒      ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.ม.จ. จะได้ประสานงาน และติดตามผล การดำเนินการขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม รวมถึงหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดำเนินการร่วมกันในฐานะพันธมิตรด้านจริยธรรมภาครัฐ (Partner) ในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

khaaw-02.png

แชร์หน้านี้:

Skip to content