Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

Infographics : มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00:00 น.

ตัวอย่างพฤติกรรมข้อที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 1 แสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ ปกป้อง ดูแลความมั่นคง และยึดถือ ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ 2 ยึดมั่นและพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งเอกราช และอธิปไตยของชาติให้คงอยู่อย่างมีเกียรติภูมิ 3 ยกย่อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 4 ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา 5 ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี 6 ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม ไม่ทำลายความมั่นคงของชาติ ไม่ให้ร้ายหรือก่อความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ 7 ไม่ต่อต้าน หรือกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

infographic_01_maatrthaanthaangcchriythrrm_kh_1-01.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content