Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอเชิญรับชมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production S

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

21 ธันวาคม 2564 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญรับชมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Youtube Live และ Facebook Live at สำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการและสนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้สามารถบริหารและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้บริบทการทำงานใหม่ที่มีความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

mou_online.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content