Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00:00 น.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ : ข้าราชการพลเรือนต้นแบบ”   1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยไม่จำกัดการศึกษาและอาชีพ 2. กติกาและเงื่อนไขของการประกวด 2.1 ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ และผลิตคลิปไวรัลวิดีโอ (Viral Video) ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย น่าสนใจภายใต้แนวคิด (Theme) ของกิจกรรมการประกวด คือ “เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ : ข้าราชการพลเรือนต้นแบบ” จำนวน 1 เรื่อง ที่มีความยาวคลิปไม่น้อยกว่า 3 นาที และมีคุณภาพไม่ต่ำกว่า Full HD (1080i) พร้อมใส่คำบรรยาย (Subtitle) ภาษาไทย 2.2 ผู้เข้าประกวดจะต้องเผยแพร่คลิปดังกล่าวสู่สาธารณะทางหน้าบัญชีส่วนตัวบนแพลตฟอร์ม TikTok พร้อมติด Hashtag นี้อันเดียวเท่านั้น คือ #ข้าราชการพลเรือนต้นแบบ โดยจะต้องเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ (Public) ที่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และต้องเผยแพร่จนถึงสิ้นเดือนเมยายน 2565 เป็นอย่างน้อย 2.3 ผู้เข้าประกาด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น 2.4 ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่ง และจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนว่ามีการลอกเลียนแบบ ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะถือว่าการเข้าร่วมประกวดของผู้ประกวดรายนั้นเป็นโมฆะ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว 2.5 ผู้เข้าร่วมประกาดที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนทุกประเภทจะต้องส่งมอบผลงานเป็นไฟล์นามสกุล MP4 ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะถูกแจ้งให้ทราบในภายหลัง และยินยอมโดยไม่มีเงื่อนไข หากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะนำผลงานนั้นไปแก้ไขดัดแปลง หรือปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เพิ่มเติมได้โดยไม่ขออนุญาตผู้เข้าประกวด 2.6 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  3. เกณฑ์การตัดสินผลรางวัล 3.1 คณะกรรมการพิจารณาผลรางวัล ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน 5 คน ทำการพิจารณากัดเลือกผลงานของผู้เข้าประกวดที่มีความโดดเด่นสมควรได้รับรางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และสิ้นสุดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 3.2 สัดส่วนและที่มาของคณะกรรมการ ได้แก่ 1) ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. จำนวน 2 คน 2) ผู้มีชื่อเสียงในวงการผลิตสื่อ (อาจารย์มหาวิทยาลัย / YouTuber / อื่นๆ) จำนวน 2 คน 3) กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 1 คน 3.3 องค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนน และการแจกแจงน้ำหนัก (รวม 100 คะแนนเต็ม) ได้แก่ 1) เนื้อหาของคลิปวิดีโอมีความสอดคล้องกับแนวคิดของกิจกรรมการประกวด สามารถสื่อสาร ข้อความได้ตามวัตถุประสงค์ (40 คะแนน) 2) Storyboard ของคลิปวิดีโอมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ และใช้ภาษาเข้าใจง่ายชัดเจน ความสดใหม่ โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร มีความน่าสนใจ (30 คะแนน) 3) คลิปวิดีโอ มีการนำเสนออย่างน่าสนใจ (20 คะแนน) 4) POPULAR VOTE โดยคำนวณคะแนนตามยอดรับชม (View) ของผลงานที่เกิดขึ้นตามที่แสดงโดยคร่าวบนแพลตฟอร์ม TiKTok ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. (10 คะแนน) 3.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 4. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมและการประกาศผล 4.1 เข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรเผยแพร่คลิปให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการรับการตัดสินผลรางวัล 4.2 ประกาศผลรางวัลในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ผ่านทาง Facebook Fan Page “จำขึ้นใจ” ตามลิงก์ต่อไปนี้ (www.facebook.com/jumkunjai) และแจ้งผลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบโดยตรง ผ่านทางข้อความบนแพลตฟอร์ม TikTok 5. รางวัลการประกวด รางวัลที่ 1 รางวัลละ 35,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 2 รางวัลละ 25,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 3 รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 7 รางวัล

pk11_2.png

แชร์หน้านี้:

Skip to content