Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศประชาสัมพันธ์การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00:00 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
1. นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
2. นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์
3. นางดวงตา ตันโช
4. นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์
5. นายวินัย ลู่วิโรจน์
6. นายภาณุ สังขะวร
7. นายสุรพันธ์ บุรานนท์
 
กรุณาส่งข้อมูลมาได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

จัดทำเป็นหนังสือถึง “เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.” กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า “ข้อคิดเห็นในการคัดเลือกรรมการ ก.พ.ค.”

ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 02 547 1380

ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th (click เพื่อเข้าสู่ระบบ)

ภายในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 โดยระบุชื่อ-นามสกุล ผู้ให้ข้อคิดเห็น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากส่งทางเว็บไซต์ขอให้แนบไฟล์เอกสารดังกล่าวด้วย

แชร์หน้านี้:

Skip to content