Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1/2565

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00:00 น.

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM โดยมีนายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์  เลขาธิการ ก.พ. ประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการร่วมจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะอนุคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และมีผู้แทนส่วนราชการระดับกระทรวงต่าง ๆ ในฐานะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการประชุมได้มีการพิจารณาถึงรูปแบบการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมถึงวิธีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับหัวข้อเรื่องหรือธีมงาน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปีนี้คือ “๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”  โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่ได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ และประเทศไทยได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวกระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งหากมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างได้ และเพื่อให้การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงเห็นควรงดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและครอบครัว และเห็นชอบให้มีรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1)  การจัดนิทรรศการในรูปแบบสื่อออนไลน์ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2)  กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน โดยกระทรวงพลังงาน 3)  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ โดยคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 4)  กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างดีเด่น โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 5)  พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ส่วนราชการระดับกระทรวงและจังหวัด พิจารณารูปแบบการจัดพิธีมอบได้ตามความเหมาะสม

khaaw_zoom_dkph-01.png

แชร์หน้านี้:

Skip to content