Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์ “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565” หรือ “กฎ Sandbox”

การเข้าชม

5

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

21 มีนาคม 2565 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์
“กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565”  หรือ “กฎ Sandbox” 

โดยกฎ ก.พ. ฉบับนี้กำหนดให้มีการพัฒนาและทดสอบหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ ๆ ก่อนนำไปใช้จริงในระบบราชการ

อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยกฎ ก.พ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

แชร์หน้านี้:

Skip to content