Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ.

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

2 พฤษภาคม 2565 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ.

ในวันนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ. โดยการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม จินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานสนับสนุนศาลปกครอง ซึ่งรวมถึงภารกิจ ด้านวิชาการและด้านคดีแก่ศาลปกครอง และวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานขอรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผ่นดิน และบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน และสำนักงาน ก.พ. มีภารกิจสำคัญในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวต่อการนําไปปฏิบัติ ทั้งสองหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจดังกล่าว อันมีเป้าประสงค์สำคัญเพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสองให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน อันจะเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครองและสำนักงาน ก.พ. ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน หน่วยงานทั้งสองจึงได้จัดทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎหมายและข้อมูลทางวิชาการ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน

แชร์หน้านี้:

Skip to content