Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ.ร. : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

24 พฤษภาคม 2565 เวลา 00:00 น.

           สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับการบริการของประชาชน พร้อมทั้งได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐมาอย่างต่อเนื่องและในปี พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อศึกษาประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

ประชาสัมพันธ์: สำนักงาน ก.พ.ร. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
รายละเอียดปรากฏตามด้านล่างนี้ 

 

https://opdc22.bitco.ltd/

 
 
 

แชร์หน้านี้:

Skip to content