Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) (วันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

การเข้าชม

4

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)

ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีเลขาธิการ ก.พ. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ในนามของผู้แทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเกียรติคุณ และแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 และให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2472 ซึ่งถือเป็นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกของระบบราชการพลเรือนไทย และเป็นต้นแบบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับต่อ ๆ  มาจนถึงปัจจุบัน


แชร์หน้านี้:

Skip to content