Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

3 สิงหาคม 2565 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

  การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออก จากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕   สาระสำคัญ ด้วย ก.พ. ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติให้สำนักงาน ก.พ. ศึกษาปัญหาการบังคับใช้ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงาน ก.พ. จึงเปิดให้มีการฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวต่อไป กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น กำหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕   ทำแบบการเปิดรับฟังความคิดเห็นฯ ———————————- หมายเหตุ :   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักกฎหมาย สำนักงาน ก.พ. โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๖๔

แชร์หน้านี้:

Skip to content