Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

26 ธันวาคม 2565 เวลา 00:00 น.

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือให้สำนักงาน ก.พ. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเครื่องมือแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: ITA) ข้อ O๓๙  – O๔๑ ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้เผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินได้รับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามเครื่องมือแบบวัด OIT ข้อ O๓๙  – O๔๑ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

แชร์หน้านี้:

Skip to content