Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

การเข้าชม

11

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

27 ธันวาคม 2565 เวลา 00:00 น.

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยรรม จัดโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรตัวคูณการพัฒนาจริยธรรม เพื่อให้มีความรู้ในเนื้อหาสาระ ตลอดจนแนวทางการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และสามารถเผยแพร่เนื้อหาของหลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมมาแล้ว  ๔ ครั้ง ดังนี้ การสัมมนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเตรียมอบรมวิทยากรตัวคูณในหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี นางชุติมา  หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาและแนวทางดำเนินการเพื่อให้การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรที่ปรึกษาผู้พัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือ (นางวรภา  ชัยเลิศวณิชกุล  และนางฐิติมา  ศิริวิโรจน์)  มาอธิบายฐานคิด การออกแบบพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือ อธิบายเครื่องมือแต่ละประเภท หลักพิจารณาในการใช้เครื่องมือ พร้อมทั้งบอกเล่า SHOW CASE การนำหลักสูตรและเครื่องมือไปปรับใช้ในกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งภายหลังการสัมมนาผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปขยายผลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมต่อไป รวมทั้งมีทักษะในการเป็นวิทยากรของหลักสูตร เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่ ประกอบการสอนหรือพัฒนาเพิ่มเติม และสามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ วันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม จะจัดขึ้นทั้งหมดรวม ๔ ครั้ง ซึ่งครั้งต่อไปจะเป็นการสัมมนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเตรียมอบรมวิทยากรตัวคูณ รุ่นที่ ๒ และ ๓ และจะมีการสัมมนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปฏิบัติงาน หรือวิทยากรจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ทาง ศจ. จะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไป การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม โดยมี รกพ. นางชุติมา  หาญเผชิญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถาบันพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ได้แก่ นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล นางฐิติมา  ศิริวิโรจน์ และนางธีรนาฏ จตุรธำรง  พร้อมด้วยนางศิริวรรณ  เมนะโพธิ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สพข. ร่วมให้ความคิดเห็นแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมอบรมวิทยากรตัวคูณของหลักสูตรฯ รวมจำนวน ๔๒ คน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม โดยมี รกพ. นางชุติมา หาญเผชิญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถาบันพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ได้แก่ นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล นางฐิติมา ศิริวิโรจน์ และนางธีรนาฏ จตุรธำรง พร้อมด้วยนางสาวรพีพร มณีพงษ์ และนางสาวอัญชณา เวสารัชช์ ร่วมให้ความคิดเห็นแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมอบรมวิทยากรตัวคูณของหลักสูตรฯ รวมจำนวน ๔๑ คน ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ได้รับทั้งความรู้และความบันเทิง โดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม แนวทางปฏิบัติตน ตลอดจนทักษะ เทคนิคการเป็นวิทยากร เป็นการอบรมที่ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ได้มีเครือข่ายมากขึ้น และมีความมั่นใจในการเป็นวิทยากรมากขึ้น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีจำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน  (รุ่นที่ ๑ สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) วันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ สำหรับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม วันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ และรุ่นที่ ๓ สำหรับองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ วันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖) ซึ่ง ศจ. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ได้เข้าอบรมจะสามารถเป็นวิทยากรตัวคูณนำทักษะและความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในอนาคต ร่วมกันสร้างพฤติกรรมที่ดีตามประมวลจริยธรรม และรักษามิตรภาพ ความร่วมมือ และเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานต่อไป ติดตามรายละเอียดหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม ได้ที่  https://shorturl.ocsc.go.th/qr/EthicsTraining2023

line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_1_221219_13.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_1_221219_28.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_5_1.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_7.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_26.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_32.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_37.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_45.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_48.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_61.jpg
slide1.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_74.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_138.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_289.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_159.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_228.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_223.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_274.jpg
line_album_sammnaawithyaakrphuuthrngkhunwuthi_221219_295.jpg
slide2.jpg
line_album_sammnaaechingptibatikaarwithyaakrtawkhuunwan1.jpg
line_album_sammnaaechingptibatikaarwithyaakrtawkhuunwan2.jpg
line_album_sammnaaechingptibatikaarwithyaakrtawkhuunwan3.jpg
line_album_sammnaaechingptibatikaarwithyaakrtawkhuunwan6.jpg
line_album_sammnaaechingptibatikaarwithyaakrtawkhuunwan8.jpg
line_album_sammnaaechingptibatikaarwithyaakrtawkhuunwan11.jpg
line_album_sammnaaechingptibatikaarwithyaakrtawkhuunwan12.jpg
line_album_sammnaaechingptibatikaarwithyaakrtawkhuunwan14.jpg
line_album_sammnaaechingptibatikaarwithyaakrtawkhuunwan17.jpg
line_album_sammnaaechingptibatikaarwithyaakrtawkhuunwan16.jpg
line_album_sammnaaechingptibatikaarwithyaakrtawkhuunwan_152.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content