Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การเข้าชม

4

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00:00 น.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(ว 18/2556) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว
และรวดเร็วยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ สามารถเข้าสู่ระบบได้ทาง QR Code หรือทางเว็บไซต์ https://forms.gle/6zEBUcpChXFW5gaZ8 และขอให้ตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

แชร์หน้านี้:

Skip to content