Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

การเข้าชม

16

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

29 เมษายน 2565 เวลา 00:00 น.


ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้มีประกาศลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. เรียงลำดับตามเลขประจำตัวของผู้สมัคร ดังนี้
เลขประจำตัว                            ชื่อ – สกุล
   ๖๔๐๐๑                  นายสมฤทธิ์          ไชยวงศ์
   ๖๔๐๐๖                  นายสิทธิพงษ์        ปึงวงศานุรักษ์
   ๖๔๐๐๙                  นายภาณุ              สังขะวร
   ๖๔๐๑๐                  นายสุรพันธ์           บุรานนท์
         ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกฤษฎีกากำหนดการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือดำรงตำแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวต่อเลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก

แชร์หน้านี้:

Skip to content