Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

18 มีนาคม 2562 เวลา 00:00 น.

                 ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) เพื่อร่วมปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศร่วมกับ    ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์จำนวนทั้งสิ้น ๘ ส่วนราชการ โดยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดการประชุมชี้แจงและคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ        (รอบแรก) เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี            ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น                                  บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้ง   รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ  ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย                 จึงเรียนมาโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แชร์หน้านี้:

Skip to content