Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

16 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:00 น.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพื่อเกิดประสิทธิภาพนั้น ข้าราชการต้องมีสวัสดิการที่ดี จึงเห็นควรสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ ซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อไป สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ ทั้งนี้ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลด แบบสำรวจฉบับนี้ โปรดรวบรวมข้อมูลทั้งส่วนราชการในภาพรวมทั้งส่วนราชการ/กรม และจัดส่งแบบสำรวจให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ทางอีเมล [email protected] ด้วย

แชร์หน้านี้:

Skip to content