Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 2

การเข้าชม

11

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

9 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 น.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.” ต่อมาเป็นการชี้แจงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดย นางธิรานันท์ โกศลยุทธสาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายรุจิภาส จรรยาศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบความเป็นมา และความสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันวิเคราะห์และนำเสนอพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ระดับสำนักงาน ก.พ. พร้อมตัวชี้วัด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. จากทุกสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 คน เพื่อประมวลผลข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นนำไปกำหนดเป็นพฤติกรรมในการทำงานเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ที่ดี สร้างคุณค่าในการปฏิบัติงานและขยายผลไปสู่การพัฒนาองค์กรโปร่งใส เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แชร์หน้านี้:

Skip to content