Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

การเข้าชม

4

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

23 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 น.

โอวาท ของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติงดจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรค โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเป็นผู้พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดได้ตามความเหมาะสม โดยอาจเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
1. ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
1.1 ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
1.2 รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ๖๑๒ คน พร้อมรูปถ่าย และบทความ จาก หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
2. สำเนาหนังสือแจ้งส่วนราชการ
2.1 กระทรวง/เทียบเท่า
2.2 กรม
2.3 จังหวัด
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย (กระทรวง/เทียบเท่า/จังหวัด)
– แนวทางการสนับสนุนงบประมาณการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
– แบบฟอร์ม ๑ (ตัวอย่างหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณจัดพิธีฯ + รายละเอียดค่าใช้จ่าย)
– แบบฟอร์ม ๒ (รายงานสรุปการจัดพิธีฯ)

แชร์หน้านี้:

Skip to content