Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กำลังคนภาครัฐ 2557 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

29 กันยายน 2558 เวลา 00:00 น.

        รายงาน “กำลังคนภาครัฐ 2557 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ” ฉบับนี้ สำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเพื่อเสนอภาพของอัตรากำลังคนภาครัฐฝ่ายพลเรือน เฉพาะในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รวมข้าราชการพลเรือนในพระองค์) ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งส่วนราชการได้ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลบุคลากรในสังกัดเพื่อให้สำนักงาน ก.พ. รวบรวมและจัดทำเป็นรายงานกำลังคนในภาพรวม ที่เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่ง จำนวนข้าราชการ แยกตามเพศ ระดับการศึกษา ประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง อายุ การกระจายของกำลังคนในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค พื้นที่ปฏิบัติงาน และกำลังคนในตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งระดับสูง บางตำแหน่งรวมถึงข้อมูลการบรรจุข้าราชการใหม่ และการสูญเสียกำลังคนในช่วงปีที่ผ่านมา แต่โดยที่มีส่วนราชการ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลได้ สำนักงาน ก.พ. จึงได้นำข้อมูลบุคลากรในสังกัด ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ. ในปีที่ผ่านมามาประมวลไว้ด้วยเพื่อให้ภาพของกำลังคนภาครัฐมีความครบถ้วนทุกส่วนราชการ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้รายงานฉบับนี้สำเร็จได้ตามที่ปรากฏ           สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของผู้เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป  

แชร์หน้านี้:

Skip to content