Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557

การเข้าชม

4

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 กันยายน 2558 เวลา 00:00 น.

        เอกสาร “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557” จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และข้าราชการในสังกัดหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งพนักงานจ้างโดยตำแหน่งตามประเภทตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดอัตรากำลังตามการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ได้รวบรวม ประมวลผลข้อมูล และจัดทำสรุปรายงานสาระสำคัญของสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนในปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวไว้ทั้งหมดแล้ว         สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ขอขอบคุณส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดทำ รวบรวม และส่งข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลกำลังคนของ คปร. มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทำให้การจัดทำเอกสารกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557 ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ หน่วยงาน และเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและรัฐบาลในการวางแผนและบริหารกำลังคนภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป    

แชร์หน้านี้:

Skip to content