Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2555

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 กันยายน 2556 เวลา 00:00 น.

         เอกสารนี้เป็นการเสนอภาพของกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ณ วันที่ 1 เมษายน 2555) ในส่วนที่เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่ง จำนวนข้าราชการ ชายหญิง ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง การกระจายของกำลังคนในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยจำแนกเป็นข้าราชการแต่ละประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตำรวน ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล และข้าราชการในส่วนราชการอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งข้อมูลกำลังคนในตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งระดับสูงบางตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและพนักงานจ้าง          การจัดทำเอกสารนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกส่วนราชการที่กรุณาให้ข้อมูล อันเป็นผลให้เอกสารนี้สำเร็จตามที่ปรากฎ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้          สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ “คนของรัฐ” ให้สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การบริหารราชการแนวใหม่ และสอดรับกับการดำเนินการตามบทบาทภารกิจภาครัฐ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป       

แชร์หน้านี้:

Skip to content