Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กำลังคนภาครัฐ 2558 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

การเข้าชม

7

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

19 กันยายน 2559 เวลา 00:00 น.

รายงาน “กำลังคนภาครัฐ 2558 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ” ฉบับนี้ สำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเพื่อเสนอภาพของอัตรากำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน เฉพาะส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รวมข้าราชการพลเรือนในพระองค์) ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งส่วนราชการได้ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลบุคลากรในสังกัดเพื่อให้สำนักงาน ก.พ. รวบรวมและจัดทำเป็นรายงานกำลังคนในภาพรวม ที่เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่ง จำนวนข้าราชการ แยกตามเพศ ระดับการศึกษา ประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง อายุ การกระจายของกำลังคนในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค พื้นที่ปฏิบัติงาน และกำลังคนในตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งระดับสูงบางตำแหน่ง รวมถึงข้อมูลการบรรจุข้าราชการใหม่ และการสูญเสียกำลังคนในช่วงปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของผู้เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป สำนักงาน ก.พ. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 ISBN: 978-616-548-180-9

แชร์หน้านี้:

Skip to content