Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กำลังคนภาครัฐ 2559 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

การเข้าชม

11

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

14 กันยายน 2560 เวลา 00:00 น.

          ระบบราชการในปัจจุบันอยู่ในบริบทที่มีความท้าทายสูง โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์และการแก้ไขปัญหาที่มีความเร่งด่วนซับซ้อน ภายใต้ความคาดหวังที่สูงจากประชาชน รัฐบาลและสังคมโลก การบริหารกำลังคนของราชการ ให้มีประสิทธิภาพจึงจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายได้           ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศกำลังคนที่มีคุณภาพก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารกำลังคนของส่วนราชการดังกล่าว ภายใต้บทบาทของการเป็นองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการเป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำรายงาน “กำลังคนภาครัฐ 2559 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ”  ฉบับนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลทั้งในภาพรวมและในมิติต่างๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รวมข้าราชการพลเรือนในพระองค์) ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยครอบคลุมถึงมิติ จำนวนข้าราชการในส่วนราชการต่างๆ ประเภทและระดับตำแหน่ง พื้นที่ปฏิบัติงาน และมิติชายหญิง รวมถึงภาพรวมการบรรจุและการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วย           สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลกำลังคน และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยให้ส่วนราชการ รวมทั้งผู้ที่สนใจได้เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์กำลังคนของราชการ ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ส่วนราชการสามารถวางแผนในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสมทันการณ์ เพื่อให้ระบบข้าราชการเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนและนานาชาติต่อไป สำนักงาน ก.พ. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ISBN: 978-616-548-193-9

แชร์หน้านี้:

Skip to content