Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2561

การเข้าชม

8

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

27 กันยายน 2562 เวลา 00:01 น.

          หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2561” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ข้าราชการตำรวจ  ข้าราชการอัยการ  ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานเทศบาล  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น และข้าราชการในสังกัดหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งพนักงานจ้าง โดยได้จำแนกรายละเอียดตามประเภทตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง  เพศ  ระดับการศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนหน่วยงานตามการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมทั้งสรุปประเด็นสำคัญของสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนเพื่อให้องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลและส่วนราชการ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนิน           สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2561 จะเป็นประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ กำหนดนโยบายกำลังคนของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่           การจัดทำหนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2561” สำเร็จลุล่วงได้โดยความร่วมมือของส่วนราชการอย่างดียิ่ง ในการจัดทำ รวบรวม และส่งข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลกำลังคนของ คปร. มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส   ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. กันยายน 2562 ISBN: 978-616-548-206-6

แชร์หน้านี้:

Skip to content