Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2563

การเข้าชม

35

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

18 กันยายน 2564 เวลา 00:00 น.

            หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2563” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง โดยได้จำแนกรายละเอียดตามจำนวนตำแหน่ง ประเภท/ระดับตำแหน่ง เพศ การศึกษา การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปประเด็นสำคัญของสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนเพื่อให้องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลและส่วนราชการ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินงาน             สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2563 จะเป็นประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ กำหนดนโยบายกำลังคนของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ             การจัดทำหนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2563” สำเร็จลุล่วงได้โดยความร่วมมือของทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างดียิ่ง ในการจัดทำ รวบรวม และส่งข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลกำลังคนของ คปร. มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. กันยายน 2564

แชร์หน้านี้:

Skip to content