Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2562

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

8 ตุลาคม 2563 เวลา 00:00 น.

            หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2562” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น และข้าราชการในสังกัดหน่วยงานอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งพนักงานจ้าง โดยได้จำแนกรายละเอียดตามประเภทตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนหน่วยงานตามการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมทั้งสรุปประเด็นสำคัญของสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนเพื่อให้องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลและ ส่วนราชการ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินงาน             สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2562 จะเป็นประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ กำหนดนโยบายกำลังคนของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ             การจัดทำหนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2562” สำเร็จลุล่วงได้โดยความร่วมมือของทุกส่วนราชการ หน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง ในการจัดทำ รวบรวม และส่งข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลกำลังคนของ คปร. มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. กันยายน 2563

แชร์หน้านี้:

Skip to content