Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครตั้งแต่วันที่: 19 ต.ค. 2566 - 7 ธ.ค. 2566
การเข้าชม

3617

ครั้ง

ทุน UIS คืออะไร?

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)) เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ จะมีโอกาสได้ฝึกงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ เช่น กรณีหลักสูตร 4 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือหลักสูตร 5 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นต้น 

ทุนที่รับสมัครคัดเลือก

จำนวนและรายละเอียดทุนที่เปิดรับสมัครแข่งขันฯ โปรดติดตามรายละเอียดในปีนั้นๆ (UIS ก.พ./UIS ก.พ. (ส่วนภูมิภาค))

กำหนดช่วงเวลาการให้ทุน 

แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ สำหรับประเทศที่จะให้ไปศึกษากำหนดตามกรอบประเทศและเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด กรณีประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 20 ปีล่าสุด หรือได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 20 ปีล่าสุดในสาขาวิชา (By Subject) ที่ผู้รับทุนจะไปศึกษา ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล ทั้งนี้ กรณีประเทศที่จะให้ไปศึกษานอกเหนือจากที่กำหนด จะต้องเป็นประเทศที่มีสถาบันการศึกษามีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ  

(รายละเอียดกรอบประเทศและสาขาวิชาที่ ก.พ. กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

(รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ)

  • ผู้ที่กำลังจะศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ป.ตรี ของสถาบันการศึกษาในประเทศ 
  • อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
  • GPA รวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์หรือ 3.00 สำหรับสายสังคม (ตามที่กำหนดในประกาศฯ) 
  • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ 

กรณีที่มีการเปิดรับสมัคร ทุน UIS ส่วนภูมิภาค รายละเอียดเป็นไปตามประกาศ 

ทุน UIS ส่วนภูมิภาค กำหนดว่า ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในภูมิภาคเดียวกับส่วนราชการที่จะไปปฏิบัติงานตามที่หน่วยทุนกำหนด โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับส่วนราชการที่จะไปปฏิบัติงานฯ 

สื่อแนะนำทุน UIS

กิจกรรมการฝึกงาน: วันที่ 21 มี.ค. และวันที่ 13 พ.ค. ถึง 21 มิ.ย. 2567
กิจกรรมก่อนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน :  
วันที่ 13 ก.ค. 2567
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน : 
วันที่ 14 ก.ค. 2567

ประกาศ

แบบฟอร์ม

การรับสมัคร

แชร์หน้านี้:

Skip to content