Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ (Strategy – based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อัปเดต
ปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครตั้งแต่วันที่: 19 มี.ค. 2567 - 19 เม.ย. 2567
การเข้าชม

73

ครั้ง

รูปแบบของทุน

ทุนที่คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับมอบหมายงานที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในกระทรวง/ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อคัดข้าราชการพลเรือนสามัญที่สังกัดกระทรวง/ส่วนราชการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 120 ทุน โดยจัดสรรให้กระทรวง/ส่วนราชการละ 20 ทุน ในโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี 6 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง/ส่วนราชการ
ด้านความมั่นคง1) กระทรวงยุติธรรม
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3) กระทรวงพาณิชย์
4) กระทรวงอุตสาหกรรม
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคางสังคม5) กระทรวงคมนาคม
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ6) กระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นการฝึกอบรมในประเทศ โดยมีรูปแบบการดำเนินการในชั้นเรียนและ/หรือ online

กลุ่มเป้าหมาย

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สังกัดกระทรวง/ส่วนราชการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  (1) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (2) เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายงานที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  (3) หากเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันกำหนดส่งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ.        
  (4) มีความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
  (5) เป็นผู้มีระยะเวลาสำหรับการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปฝึกอบรม
 2.  คุณสมบัติเฉพาะ
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กระทรวง/ส่วนราชการกำหนด (ตามเอกสารแนบ 1)

การรับสมัคร

 1. ผู้ประสงค์สมัครลงทะเบียนที่ ระบบลงทะเบียนกลาง  
 1. คลิกที่แถบเมนู ทุนฝึกอบรม/ศึกษา 
 1. คลิกที่คำว่า “สมัคร” ที่แสดงภายใต้ชื่อ “ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ (Strategy – based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 
 2. กระทรวง/ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และรายชื่อสำรองไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

เอกสารประกอบการรับสมัคร

เอกสารประกอบการรับทุน

แชร์หน้านี้:

Skip to content