Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) 2566

การเข้าชม

393

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

20 ธันวาคม 2566 เวลา 18:22 น.

โดย
Tanapol Wong-asa

ทุน UIS คืออะไร?

ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UIS) เป็นทุนที่มอบให้กับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีความมุ่งมั่นอยากพัฒนาประเทศ ซึ่งหลังจากผู้ได้ทุนเรียนจบ ป.ตรีแล้ว จะได้เข้าบรรจุและปฏิบัติราชการทันทีก่อนไปศึกษาต่อ ป.โทที่ต่างประเทศ รวมถึงมีโอกาสฝึกงาน ศึกษาดูงาน และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐโดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้
เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ เช่น กรณีหลักสูตร 4 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม ยกเว้นทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
และทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00

กำหนดการรับสมัคร

ก.พ.
12
12 กุมภาพันธ์ 2566 10:00 – 13 สิงหาคม 2566 20:00
รับสมัคร

ทุน UIS ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับปี 2565 ทุน UIS มีโควตาให้ถึง 26 ทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1: ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (จำนวน 25 ทุน)

ผู้ได้รับทุนจะได้ทุน 2 ระยะ

  • ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อเรียนชั้นปีสุดท้ายจนจบ ป.ตรี ตามโครงสร้างหลักสูตร (ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี)
  • ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อเรียนต่อ ป.โท ในไทยหรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไข ที่ ก.พ. กําหนด โดยภายหลังสําเร็จการศึกษา จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

ข้อผูกพันในการรับทุน

  1. เมื่อเรียนจบ ป.ตรี ผู้ได้ทุนจะต้องปฏิบัติงานราชการเพื่อชดใช้ทุนในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
  2. หากผู้ได้รับทุนประสงค์จะเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุน จะต้องปฏิบัติราชการในหน่วยที่ ก.พ.กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่บรรจุหรือเข้าทำงานชดใช้ทุน และ ก.พ.ต้องเห็นชอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
  3. หากผู้ได้ทุนไม่เข้าปฏิบัติงานราชการเพื่อชดใช้ตามสัญญาที่ทำไว้กับ ก.พ. นอกจากต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมด ยังต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
  4. ระหว่างปฏิบัติงานราชการใช้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้ทุนต้องพัฒนาข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนางานด้วย

แชร์หน้านี้:

Skip to content