Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครตั้งแต่วันที่: 22 ก.ย. 2566 - 25 ต.ค. 2566
การเข้าชม

733

ครั้ง

สมัครที่

เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐโดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูง 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

 • มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 
 • ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน/ตอบแทนทุนใด ๆ ยกเว้น จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของทุนให้สมัครสอบ 

กำหนดการ

 • รับสมัคร วันที่ 22  ก.ย. 2566 – 25 ต.ค. 2566  
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ วันที่ 10 พ.ย. 2566 
 • สอบข้อเขียน วันที่ 25 – 28 พ.ย. 2566 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2566 
 • กิจกรรมประเมินความเหมาะสมฯ วันที่ 1 – 2 ก.พ. 2567 
 • การประเมินความเหมาะสมฯ วันที่ 3 – 4 ก.พ. 2567 
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายใน 23 ก.พ. 2567

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567 
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567 
 • กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ ประจำปี 2567  
 • ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ ประจำปี 2567 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ประจำปี 2567  

แชร์หน้านี้:

Skip to content