Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครตั้งแต่วันที่: 19 ต.ค. 2566 - 7 ธ.ค. 2566
การเข้าชม

3889

ครั้ง

สมัครที่

เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐโดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้ายการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลที่มีศักยภาพสูง 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ทุนศึกษาระดับปริญญาโท : ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน และต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 
 • ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

 • สำหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา 
 • ผู้สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  
  ไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้   

กำหนดการ

 • รับสมัคร วันที่ 19 ต.ค. 2566 – 7 ธ.ค. 2566  
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ วันที่ 29 ธ.ค. 2566 
 • สอบข้อเขียน วันที่ 28 ม.ค. 2567 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมฯ ภายในวันที่ 12 เม.ย. 2567 
 • กิจกรรมพบส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 9 พ.ค. 2567 
 • กิจกรรมประเมินความเหมาะสมฯ วันที่ 10 – 11 พ.ค. 2567 
 • การประเมินความเหมาะสมฯ วันที่ 18 – 19 พ.ค. 2567 
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายใน 28 มิ.ย. 2567  

เอกสารประกอบการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

แบบฟอร์มการยืนยันรับทุน

แชร์หน้านี้:

Skip to content