Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS)

ปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครตั้งแต่วันที่: 19 ต.ค. 2566 - 7 ธ.ค. 2566
การเข้าชม

496

ครั้ง

สมัครที่

เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง โดยเริ่มจัดสรรทุนในปี 2552 เป็นปีแรก กำหนดจำนวนทุนปีละประมาณ 4 ทุนในระยะ 3 ปีแรกของข้อตกลงความร่วมมือ (พ.ศ. 2552 – 2554) โดยบันทึกข้อตกลง ฉบับที่ 2 ได้เพิ่มจำนวนทุนเป็นปีละไม่เกิน 10 ทุน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวน 5 ทุน ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)  

กลุ่มเป้าหมาย

ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก : ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

  • สำหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษาผู้สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้ 

กำหนดการ

  • รับสมัคร วันที่ 19 ต.ค. 2566 – 7 ธ.ค. 2566  
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ วันที่ 29 ธ.ค. 2566 
  • สอบข้อเขียน วันที่ 28 ม.ค. 2567 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน 
  • ความเหมาะสมฯ ภายในวันที่ 12 เม.ย. 2567 
  • กิจกรรมพบส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 9 พ.ค. 2567 
  • กิจกรรมประเมินความเหมาะสมฯ วันที่ 10 – 11 พ.ค. 2567 
  • การประเมินความเหมาะสมฯ วันที่ 18 – 19 พ.ค. 2567 
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายใน 28 มิ.ย. 2567  

เอกสารการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

แบบฟอร์มการยืนยันรับทุน

แชร์หน้านี้:

Skip to content