Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เปิดรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่: 27 พ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2568
การเข้าชม

4930

ครั้ง

รูปแบบของทุน

ทุนที่รับสมัคร จำนวน 233 ทุน 

   

   1. ทุนศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน 144 ทุน ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติ (full time) ที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตร Online  

   1. ทุนฝึกอบรม จำนวน 89 ทุน ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติ (full time) ที่มีการฝึกอบรมในชั้นเรียน หรือหลักสูตร Online ที่มีระยะเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และไม่มากกว่า 3 เดือน  

  รายละเอียดทุนแต่ละหน่วย ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  (ทุนศึกษา : หน่วยทุนที่  1 – 144 และทุนฝึกอบรม : หน่วยทุนที่ 145 – 233) 

  วัตถุประสงค์ของทุน

  กลุ่มเป้าหมาย

  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

   1. ทุนประเภทศึกษา 

   1.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำ และมิได้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุน 

   1.2 ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร 

   1.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร 

   1.4 สำหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาและวิชาเอก หรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา 

  2. ทุนประเภทฝึกอบรม 

  2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน และปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร หรือ  

  2.2 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ  ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน 

  และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในประกาศรับสมัคร 

  เอกสารประกอบการรับสมัคร 

  ขั้นตอนการดำเนินการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ครั้งที่ 1 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ครั้งที่ 2 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ครั้งที่ 3 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ครั้งที่ 4 (New)

    

   แชร์หน้านี้:

   Skip to content