Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปิดรับสมัครแล้ว
การเข้าชม

511

ครั้ง

ประกอบด้วย 2 ประเภททุน ดังนี้ 

1.ทุนต่างประเทศ : ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์)  

2.ทุนในประเทศ : ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
(ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) 

สมัครได้ตั้งแต่ :………………………………………………………………..  

จำนวนทุน : 

1. ทุนต่างประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์) …………………….ทุน 

2. ทุนในประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) …………………………………………ทุน 

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หรือสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับทุนการศึกษาที่ให้ : ป.โท-เอก/ ป.เอก 

สาขาวิชาที่ศึกษา รายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร 

……………………………………………………………………………………………………. 

 สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ 

1. ทุนต่างประเทศ  (ทุนเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก (รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ) 

1.  เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หรือสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.  เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษา ผลการเรียน และอายุ ดังนี้ 

2.1 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1 E หรือ F=0) หรือร้อยละ 70.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 

2.1 ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
ตามที่หน่วยทุนกำหนด และได้รับปริญญาโท โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 ในสาขาวิชาตามที่หน่วยทุนกำหนด (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1 E หรือ F=0) หรือร้อยละ 85.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 

ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาค หรือตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามข้อ 1) หรือข้อ 2) จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียน จากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนตามที่หน่วยทุนกำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้ 

3.  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หน่วยทุนกำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

4.  ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร แต่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้เมื่ออายุราชการครบ 2 ปีแล้ว 

5.  ผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการดังกล่าวต้องยินยอมให้โอนมาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขทันทีที่ได้รับ 
การคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุน และยินยอมให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน 

6.  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 

7.  เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้ 

8.  เป็นผู้ที่มีศีลธรรม และความประพฤติดี 

9.  เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการด้วยความเสียสละ 

10. เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสม และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ 

ประกาศและเอกสารต่างๆ 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ 

รายละเอียดทุน – เอกสารแนบท้าย 

ใบสมัคร 

แบบฟอร์ม สนง. กพ.5 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ 

แบบฟอร์มยืนยันการรับทุน 

2. ทุนในประเทศ  (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก (รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ) 

1.  เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หรือสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.  ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 

3.  ผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานต้นสังกัด 
ของข้าราชการดังกล่าวต้องยินยอมให้โอนมาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขทันทีที่ได้รับ 
การคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุน และยินยอมให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน 

4.  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หน่วยทุนกำหนดตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

5.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2565-2566 และต้องลาศึกษาแบบเต็มเวลา  
(รายละเอียดปีการศึกษาตามที่ระบุในประกาศในปีนั้นๆ ตัวอย่างนี้มาจาก ประกาศรับสมัครทุนฯ ปี 2566) 

6.  เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 

7.  เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยมีผู้บังคับบัญชารับรองผลงาน และการศึกษาต่อจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

8.  เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 

ประกาศและเอกสารต่างๆ 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ 

รายละเอียดทุน – เอกสารแนบท้าย 

ใบสมัคร 

แบบฟอร์ม สนง. กพ.5 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ 

แบบฟอร์มยืนยันการรับทุน 

แชร์หน้านี้:

Skip to content