Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครตั้งแต่วันที่: 28 ธ.ค. 2566 - 9 ก.พ. 2567
การเข้าชม

225

ครั้ง

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 

จำนวนทุน : 1 ทุน 

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับทุนการศึกษาที่ให้ : ป.โท/ ป.โท-เอก 

สาขาวิชาที่ศึกษา รายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร 

……………………………………………………………………………………………………. 

 สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา  ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก (รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ) 

1.  เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร แต่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้เมื่ออายุราชการครบ 2 ปี 

2.  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 

3.  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 

4.  เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้ 

5.  เป็นผู้ที่มีศีลธรรม และความประพฤติดี 

6.  เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการด้วยความเสียสละ 

7.  เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสม และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ 
สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครทุนรัฐบาลฯ ปีงบประมาณ 2567 

1. เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 

2. เป็นผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือร้อยละ 70 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

3. กรณีศึกษาระดับปริญญาโท มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร  

4. กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร  

ประกาศและเอกสารต่างๆ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เผื่อชาวชนบทฯ ปี 2567 

แบบฟอร์มการรายงานตัว 

แชร์หน้านี้:

Skip to content