Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567

ปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครตั้งแต่วันที่: 15 ส.ค. 2566 - 22 ก.ย. 2566
การเข้าชม

633

ครั้ง

รายละเอียด

ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ปีการศึกษา 2567 (2024) ระยะเวลาศึกษา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568 ในสาขาวิชา ดังนี้ 

  1. สาขา Public Administration หรือ Public Policy  
  1. สาขา Local Governance  

ผู้สมัครสามารถสมัครคัดเลือกได้ไม่เกิน 1 หน่วย  

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ 

ระดับทุนการศึกษาที่ให้ : ปริญญาโท 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  

1.  เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สังกัดส่วนราชการ หรือบุคลากรภาครัฐที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร โดยบุคลากรภาครัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำ มิได้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้าง และพนักงานสัญญาจ้าง 

2. มีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2567)  

3.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี หรือดีมาก 

4.  มีประสบการณ์การทำงานในส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี (หากมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

5.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 79 หรือ IELTS Academic ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือผลการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า 

6.  มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์ 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) มาที่สำนักงาน ก.พ. หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 

ประกาศรับสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร 

แชร์หน้านี้:

Skip to content