Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เปิดรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่: 1 พ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2567
การเข้าชม

253

ครั้ง

รูปแบบของทุน

 • เป็นทุนลักษณะสมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนก่อน (First Come, First Serve)
 • กำหนดให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว/หรือเป็นการประชุมทางไกล (Teleconference) โดยหัวหน้าส่วนราชการให้การรับรองว่าหัวข้อในการไปนำเสนอผลงานฯ มีความเกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเป็นผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นผลงานเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ หรือประเด็นปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนภาครัฐ โดยการเพิ่มเติมรูปแบบการให้ทุนที่หลากหลายนอกเหนือจากการให้ทุนฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับกรส่งเสริมข้าราชการในการพัฒนางาน/โครงการในเชิงนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ซึ่งสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ราชการได้อย่างทันการณ์และสอดคล้องกับช่วงเวลาในการขับเคลื่อนภารกิจ

กลุ่มเป้าหมาย

 1.  เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอำนวยการ หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ หรือบุคลากรภาครัฐผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ประเภทอำนวยการ หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ หรือชำนาญการ
 2.  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ และเป็นผลงานที่ได้มาจากโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่าง
  การดำเนินโครงการฯ หรือโครงการฯ สิ้นสุดแล้วไม่เกิน 1 ปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

 1.  เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอำนวยการ หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ หรือบุคลากรภาครัฐผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ประเภทอำนวยการ หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ หรือชำนาญการ
 2.  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ และเป็นผลงานที่ได้มาจากโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่าง
  การดำเนินโครงการฯ หรือโครงการฯ สิ้นสุดแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3.  หากผู้สมัครคัดเลือกเคยได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนอื่นไปศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศมาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (30 กันยายน 2567)
 4.  ต้องไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ปฏิบัติการวิจัยในช่วงที่สมัครรับทุน และช่วงเวลาที่
  เดินทางไปฝึกอบรม/เสนอผลงานทางวิชาการ
 5.  มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปนำเสนอผลงานทางวิชาการได้
 6.  เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในสถาบันในต่างประเทศ/
  ที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ โดยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐให้คำรับรองว่าหัวข้อในการไปนำเสนอผลงานฯ มีความเกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเป็นผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นผลงานเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ หรือประเด็นปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ โดยระยะเวลาในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการไม่รวมระยะเวลาในการเดินทาง จะต้องไม่เกิน 5 วัน และต้องมีรายละเอียด ดังนี้
  (6.1) การนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีระบบการตรวจสอบผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือสถาบัน/องค์กรภาครัฐที่ชัดเจน และเป็นการประชุมทางวิชาการโดยหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในสาขานั้น ๆ
  (6.2) ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
  (6.3) การนำเสนอผลงานฯ จะต้องเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) โดยให้ไปนำเสนอผลงานฯ ณ ประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว หรือเป็นการประชุมทางไกล (Teleconference)

การรับสมัคร

 1. ผู้ประสงค์สมัครลงทะเบียนที่ ระบบลงทะเบียนกลาง  
 1. คลิกที่แถบเมนู ทุนฝึกอบรม/ศึกษา 
 1. คลิกที่คำว่า “สมัคร” ที่แสดงภายใต้ชื่อ ทุนฝึกอบรภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

แชร์หน้านี้:

Skip to content