Infographics (Digital Literacy)วิธีการพัฒนาทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการ


ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้าน (Version 1)


ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้าน (Version 2)ทำไมต้องพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Version 2)


Digital Literacy คืออะไร?


โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Version 1)การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล


แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Version 2)ทำไมจึงต้องพัฒนาทักษะ Digital Literacy (Version 1)


การสนับสนุนที่จัดเตรียมให้กับข้าราชการและส่วนราชการ


ประโยชน์ของการพัฒนา Digital Literacyคำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพคำอธิบายภาพ