สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) เป็นผู้ดำเนินการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination: ITPE โดยได้ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียรมาร์ มองโกเลีย และประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค

โดยจะร่วมกันจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆ การสอบนี้เหมาะสำหรับนักไอที นักวิเคราะห์ทุกสาขา นักวิชาการ อีกทั้งในกลุ่มตำแหน่งอื่นที่สนใจสอบเทียบความรู้ด้านไอทีของตนเองอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

 • ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับภูมิภาครับรองโดยภาคีสมาชิก ITPE
 • ได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนฝึกอบรมของประเทศญี่ปุ่น
 • สามารถรับงาน Outsource ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นคุณสมบัติประกอบขอ Work Permit ทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้
 • เพิ่มรับโอกาสใหม่ในการรับงานจากประเทศในภาคีสมาชิก ITPEC ได้
 • เป็นโอกาสสำหรับบุคลากรที่ไม่มีพื้นฐานการศึกษาในสายไอทีมาก่อนแต่มีทักษะและความสามารถได้ปรับวุฒิให้ตรงตามความสามารถ
 • เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับความต้องของตลาดแรงงาน

 

 • ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในการแข่งขันทางธุรกิจที่ยั่งยืน
 • ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาคัดเลือก ปรับ/เลือนตำแหน่งบุคลากรด้านไอที
 • ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายไอที
 • ใช้เป็นแนวทางการจัดทำ IT Competencies Assessment for Corporate Human Resource

 

 • บุคลากรไอซีทีของไทยมีศักยภาพ มีความสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ
 • การขยายตัวและส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 • เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นภาคีหนึ่งในประชาคมอาเซียน ปี 2558

 

ตัวอย่าง องค์กร/หน่วยงาน ที่นำ ITPE ไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน