ผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากลเป็นผู้มีคุณสมบัติ คือเป็นข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (Non-IT) และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้


กลุ่มที่ 1: เป็นผุ้อำนวยการระดับกอง/สำนัก หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป

มีความสนใจเกี่ยวกับความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

กลุ่มที่ 2: ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส่วนราชการ ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- งานด้านนโยบายและวิชาการซึ่งต้องใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ

- งานด้านบริการให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน หรือ

- งานที่อาศัยทักษะฝีมือเฉพาะด้านต่างๆ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป และ

(2) เป็นผู้ซึ่งต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนองาน อินเทอร์เน็ต และ

(3) เป็นผู้ที่สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวได้อย่างคล่องแคล่วและหลากหลาย รวมทั้งเป็นผู้มีความสนใจพัฒนาตนเองให้สามารถนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานสูงสุด


การทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (The International Computer Driving License: ICDL) ถูกจัดขึ้น ณ สถานที่สอบอย่างเป็นทางการ ICDL หรือศูนย์สอบ ICDL ที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและ ICDL

 

ผู้เข้ารับการทดสอบจะทำการสอบบนเครื่องคอมพิวเตร์ 1 คน/เครื่อง ในสถานที่จัดสอบ

 

ลักษณะข้อสอบแบบลงมือปฏิบัติการใช้งานจริงบนหน้าจอ

 

การสอบผ่านระบบการทดสอบออนไลน์

 

ระยะเวลาในการสอบประเมินทักษะ ICDL Workforce Basics จำนวน 2 หลักสูตร รวม 150 นาที

 

ภาษาที่ใช้ในการทดสอบ สามารถเลือกได้ ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย

 

ผู้สอบจะทราบผลการทดสอบทักษะทันทีหลังสอบเสร็จ

 

ผู้ได้รับผลการทดสอบ มากกว่าร้อยละ 75 ทั้งสองหลักสูตร


กลุ่มเป้าหมายของการเข้ารับการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับขององค์กรกลางการบริหารงานบุคคลที่สนใจ หรือที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยะภาพเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (Non-IT) และเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1: เป็นผุ้อำนวยการระดับกอง/สำนัก หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป

มีความสนใจเกี่ยวกับความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

กลุ่มที่ 2: ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส่วนราชการ ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- งานด้านนโยบายและวิชาการซึ่งต้องใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ

- งานด้านบริการให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน หรือ

- งานที่อาศัยทักษะฝีมือเฉพาะด้านต่างๆ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป และ

(2) เป็นผู้ซึ่งต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนองาน อินเทอร์เน็ต และ

(3) เป็นผู้ที่สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวได้อย่างคล่องแคล่วและหลากหลาย รวมทั้งเป็นผู้มีความสนใจพัฒนาตนเองให้สามารถนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานสูงสุด


สถานที่สำหรับการทดสอบ (IC3 Digital literacy Skill for Workforce) จัดขึ้นที่หน่วยงานของภาครัฐตามที่ได้รับการอนุมัติ และบริษัทเออาร์ไอที จำกัด

 

การทดสอบผ่านระบบการทดสอบออนไลน์ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ท่าน ต่อ 1 เครื่อง

 

การทดสอบเป็นแบบปฏิบัติ ระดับละ 50 ข้อ โดยประมาณ มีทั้งเลือกตอบและจับคู่

 

ภาษาที่ใช้ในการทสอบมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ระยะเวลาในการทดสอบ ระดับละ 50 นาที

 

เมื่อทดสอบเสร็จสามารถทราบผลทันที พร้อมผลการวิเคราะห์ความรู้แต่ละด้านของผู้เข้ารับการประเมิน

 

ผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบ ร้อนละ 70 ของทั้ง 2 ระดับ จะได้รับวุฒิบัตรร่วมระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน และบริษัทเออาร์ไอที จำกัด)