ทักษะ DLProject (E-learning)

การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้วยการเรียนรู้แบบ e-Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากภารกิจของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีมาก การพัฒนาตนเองด้วยระบบการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากทุกสถานที่ ด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย 

การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียนจะต้องระบุความสนใจ หรือความต้องการในการพัฒนาของตนเองก่อน สำนักงาน ก.พ. ขอแนะนำให้ข้าราชการและบุคลากรทำการประเมินตนเองในขั้นต้นเพื่อให้ทราบความจำเป็นในการพัฒนา เพื่อการใช้เวลาและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ในส่วนของการพัฒนา Digital Literacy หรือความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการทำงาน จัดอบู่ในมิติที่ 1 ของทักษะทางด้านดิจิทัลที่มีทั้งหมด 5 มิติ 


การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการทำงาน 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. Microsoft Office Word 2010
 2. Microsoft Office Excel 2010
 3. Microsoft Office Power Point 2010
 4. Microsoft Project 2010
 5.  

 

 


หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

รัฐบาลได้วางแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ และมาตรการทั้งด้านเศรษฐกิจ กฎหมายและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ชาติ แต่การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรม 4.0 เศรษฐกิจ 4.0 และประเทศไทย 4.0 ได้ หากไม่เริ่มจากการพัฒนาคนให้พร้อมรับความท้าทายในหลายมิติและสามารถสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน

สำนักงาน ก.พ. จึงได้กำหนดให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจะต้องมีทักษะด้านดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ทักษะขั้นพื้นฐาน ได้แก่

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • การใช้งานเพื่อความปลอดภัย

โดยเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัล การใช้งานอุปกรณ์ไอทีและติดต่อสื่อสารบนสื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งรู้จักและเข้าใช้บริการพื้นฐานและทำธุรกรรมออนไลน์ขั้นต้นได้

ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน

 • การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
 • การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
 • การใช้โปรแกรมนำเสนอ

โดยเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอพพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน

ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน

 • การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
 • การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
 • การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

โดยเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆด้านดิจิทัล ได้หลากหลายและประยุกต์ใช้ในงานได้มากขึ้น

เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรของรัฐสามารถพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัลด้วยตนเอง สำนักงาน ก.พ. จึงคัดเลือกสื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัลเบื้องต้น โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

 • สื่อการเรียนรู้นั้นจะต้องมีเนื้อหาที่ตรงกับทักษะย่อยของด้านการใช้ดิจิทัลในด้านต่าง ๆ
 • สื่อการเรียนรู้นั้นจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยจะต้องมีตัวเลือกบรรยายเป็นภาษาไทย หากสื่อการเรียนรู้นั้นเป็นภาษาอังกฤษ
 • สื่อการเรียนรู้นั้นจะต้องไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา
 • สื่อการเรียนรู้นั้นจะเป็นแบบที่ต้องลงทะเบียนตามช่วงเวลาที่กำหนดหรือไม่ก็ได้

ท่านสามารถพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัลด้วยตนเอง โดยใช้สื่อการเรียนรู้แยกตามหัวข้อรายวิชา ดังนี้


ทักษะขั้นพื้นฐาน

ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่

 • การทดสอบสอบเกี่ยวกับการใช้งานฮาร์ดแวร์
 • งานระบบปฏิบัติการ
 • การจัดการข้อมูล
 • การสำรองข้อมูล
 • การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • การใช้คลาวคอมพิวติ้ง

สำหรับท่านที่ต้องการศึกษา พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรดคลิกที่นี่

ทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้แก่

 • การใช้งานเว็บบราวเซอร์สืบค้นข้อมูล
 • การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • การใช้งานปฏิทิน
 • การใช้งานสื่อสังคม
 • การใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร
 • การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับท่านที่ต้องการศึกษา พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรดคลิกที่นี่

ทักษะการใช้งานเพื่อความปลอดภัย ได้แก่

 • การใช้บัญชีรายชื่อส่วนบุคคล
 • การป้องกันภัยคุกคาม
 • การป้องกันมัลแวร์
 • การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

สำหรับท่านที่ต้องการศึกษา พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานด้านการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย โปรดคลิกที่นี่

ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน

ทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ได้แก่

 • การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ
 • การจัดการงานเอกสาร การจัดรูปแบบข้อความ
 • การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร
 • การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร
 • การจัดรูปแบบเอกสาร
 • การพิมพ์เอกสาร รวมทั้งการตรวจทานงานเอกสาร

สำหรับท่านที่ต้องการศึกษา พัฒนาทักษะขั้นต้นสำหรับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรดคลิกที่นี่

ทักษะการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ได้แก่

 • การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ
 • การจัดการตารางคำนวณ
 • การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน
 • การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน
 • การพิมพ์แผ่นงาน
 • การใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ
 • การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน
 • การป้องกันแผ่นงาน

สำหรับท่านที่ต้องการศึกษา พัฒนาทักษะขั้นต้นสำหรับการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ โปรดคลิกที่นี่

ทักษะในการใช้โปรแกรมนำเสนอ ได้แก่

 • การใช้งานโปรแกรมงานนำเสนอ
 • การจัดการงานนำเสนอ
 • การใช้งานข้อความบนสไลด์
 • การแทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ
 • การกำหนดการเคลื่อนไหว
 • การตั้งค่างานนำเสนอ

สำหรับท่านที่ต้องการศึกษา พัฒนาทักษะขั้นต้นสำหรับการใช้โปรแกรมนำเสนอ โปรดคลิกที่นี่

ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน

ทักษะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ได้แก่

 • การทดสอบการใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์
 • การกำหนดพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์
 • การใช้โปรแกรมบ่งปันหน้าจอ
 • การใช้โปรแกรมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

สำหรับท่านที่ต้องการศึกษา พัฒนาทักษะประยุกต์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ โปรดคลิกที่นี่

ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล ได้แก่

 • การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ
 • การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน
 • การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
 • การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ
 • การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว

สำหรับท่านที่ต้องการศึกษา พัฒนาทักษะประยุกต์สำหรับการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล โปรดคลิกที่นี่

ทักษะการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่

 • การป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • การปฏิบัติตามหลักเพื่อรักษาความปลอดภัย
 • การปฏิบัติตามหลักการใช้เว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย
 • การกำหนดรูปแบบพิสูจน์ตัวตน

สำหรับท่านที่ต้องการศึกษา พัฒนาทักษะประยุกต์สำหรับการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย โปรดคลิกที่นี่