ทักษะขั้นพื้นฐาน:การใช้งานคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน: การใช้งานคอมพิวเตอร์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้ฮาร์ดแวร์ได้ตามข้อกำหนด โดยการ

 • เลือกประเภทการใช้งานของฮาร์ดแวร์ และระบุองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์แสดงผลได้มาตรฐานตามมาตรฐานการเชื่อมต่อได้
 • แก้ปัญหาการใช้งานฮาร์ดแวร์ ตามคู่มือการใช้งานได้

2) ใช้งานระบบปฏิบัติการ โดยการ

 • ใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ การแสดงผลเดสก์ท็อป ฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการได้
 • ใช้โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการตามคู่มือของระบบปฏิบัติการได้
 • แก้ไขปัญหาการใช้ระบบปฏิบัติการได้

3) จัดการข้อมูล โดยการ

 • สร้างแฟ้มข้อมูลได้
 • เคลื่อนย้ายแฟ้มข้อมูลได้
 • ใช้แฟ้มงานได้อย่างถูกต้อง
 • กำหนดค่าของแฟ้มข้อมูลได้

4) ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยการ

 • เลือกประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับระบบเครือข่ายได้
 • ใช้แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลี่อนที่ได้
 • ปรับแต่งแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

5) ใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยการ

 • ให้บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้งได้
 • ใช้งานบริการบนคลาวด์คอมพิวติ้งตามคู่มือใช้งานได้
 • แบ่งปันทรัพยากรบนคลาวด์คอมพิวติ้งได้

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียน

รายละเอียด...

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

(ภาษาไทย):

(ภาษาอังกฤษ):

(มีความเกี่ยวข้องกับ):