ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน: การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน: การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยการ

  • จัดการข้อมูลจากภัยคุกคามความมั่นคงได้ตามลักษณะการใช้งาน
  • ป้องกันโปรแกรมจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัย
  • ป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยได้ตามลักษณะการใช้งาน

2) ปฏิบัติตามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยการ

  • รักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัยตามคู่มือการใช้งาน
  • รักษาความปลอดภัยของโปรแกรมตามคู่มือการใช้งาน

3) ปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย โดยการ

  • ปรับแต่งเว็บบราวเซอร์ให้มีความปลอดภัยตามคู่มือการใช้งาน
  • ใช้งานเว็บบราวเซอร์ได้อย่างปลอดภัยตามคู่มือ
  • เลือกใช้โปรแกรมเสริมสำหรับเว็บบราวเซอร์ได้อย่างปลอดภัยตามคู่มือ

4) จัดการรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน โดยการ

  • พิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่เป็นได้ตามมาตรฐาน
  • พิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่มีได้ตามมาตรฐาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียน

รายละเอียด...

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

(ภาษาไทย):

(ภาษาอังกฤษ):

(มีความเกี่ยวข้องกับ):