ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน: การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน: การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการตารางคำนวณ โดยการ

 • จัดการแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดเซลล์ แถว คอลัมน์ได้ตามคู่มือการใช้งาน

2) ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน โดยการ

 • ป้อนข้อมูลในแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เคลื่อนย้ายข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • กรองข้อมูลในแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เรียงลำดับข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน

3) จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน โดยการ

 • จัดรูปแบบข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดรูปแบบแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน

4) พิมพ์แผ่นงาน โดยการ

 • ตั้งค่าแผ่นงานเพื่อการพิมพ์ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แสดงตัวอย่างแผ่นงานก่อนพิมพ์ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • สั่งพิมพ์แผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน

5) ใช้สูตรฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณ โดยการ

 • คำนวณข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามสูตรที่กำหนด
 • ใช้ฟังก์ชันข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามฟังก์ชันที่กำหนด

6) แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน โดยการ

 • แทรกวัตถุในแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งวัตถุได้ตามคู่มือการใช้งาน

7) ป้องกันแผ่นงาน โดยการ

 • ป้องกันแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • กำหนดแผ่นงานให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายได้ตามคู่มือการใช้งาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียน

รายละเอียด...

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

(ภาษาไทย):

(ภาษาอังกฤษ):

(มีความเกี่ยวข้องกับ):